mandag den 27. september 2010

Reinkarnation og tidligere liv

At reinkarnation og tidligere liv eksisterer, er blevet en viden og en sandhed for mig, og ikke noget jeg mere skal tro, i det jeg igennem et forløb på ca. 15 år, har gennemlevet og oplevet i dagsbevidst sansning, 20-25 tidligere liv, 3-4 under regressionsterapi og resten spontant eller som udrensning af en terapisession.

Hvad du tror eller ved i dit indre, ved kun du og ingen andre og er din sandhed.

Ordet reinkarnation betyder direkte oversat, at inkarnere igen i kødet eller sagt på en anden måde, at blive genfødt i en ny krop/et nyt hyster.

Denne proces kan sættes i sammenhæng med evolutionsforståelsen og tidligere liv, reinkarnationsforståelsen.
Dette fordi vi igennem det Martinus kalder Spiralkredsløbet, gennemlever en enkelt spiral; mineralriget, planteriget og nu hvor vi står i dag dyreriget.
Dyreriget som vi er på vej ud af og ved at give slip på, (symboliseret ved Sfinsken i Ægypten, halvt menneske halvt dyr), til fordel for det rigtige menneskerige, hvor næstekærligheden/alkærligheden i forhold til alle levende væsner, i makro- såvel som mikrokosmos er den eneste væremåde.

Derved og derigennem er vi blevet viklet ud af den fysiske materie, dette er grunden til at vi kalder kurserne for selvudvikling, vi er blevet til åndelige væsner uden en fysisk krop/hylster. Vi er så og sige blevet til ren ånd.

Forståelsen af tidligere livsforståelsen/reinkarnationsforståelsen kommer ind i billedet i forhold til, at denne proces som menneskedyret gennemlever og har gennemlevet, er den samme som Jordklodevæsnet i sit spiralkredsløb har gennemgået: En proces fra at være en ildkugle til at blive en frugtbar planet, hvor andre levende væsener, kan tage bolig, udvikle, udfolde og lære at manifestere kærligheden.
For dyremennesket er det en proces fra at have dræbt for at overleve, til at elske sin næste som sig selv og hellere give end at tage. For Jordvæsenet har dette krævet mange millioner år og for os foreløbigt tusinder. En ens proces bare i mindre årrækkeskala og i nogle forskellige kroppe/hylstre.

En udviklingsproces fra at have været et dyr i renkultur, som handlede rent instinktivt og i kraft af selvopholdelsesdriften og som kom fra mineral- og planteriget, hvor vores sansning og oplevelsesevne var mikroskopisk i forhold til, der hvor vi er i dag som dyremennesker. Her er vores sansning og bevidsthed  blevet udviklet så meget, at vi kan forstå via analyse og reflektion og derigennem forandre vores liv bevidst, hvad også er den største forskel mellem et dyr i renkultur og så os dyremennesker/ menneskeaber/ abemennesker.

I tidligere tider levede vi ikke så længe som nu, hvad medførte at vores udvikling foregik langsommere end i dag. Dette fordi der er et skæringspunkt omkring 30 års alderen hvor årene før dette, har handlet om repetition af tidligere liv 70 % af tiden og kun ca. 30 % af nuoplevet dagsbevidst livsførelse og manifestation.

Det vil sige at vores liv for størstedelens vedkommende, har været bygget på oplevelser fra fortiden, som vi har skullet forholde os til.
Da vi tidligere kun blev for manges vedkommende 30 år, har en hel inkarnation altså kun handlet om tidligere liv og dermed har vi egentligt aldrig 100 % kunnet tage fat, videreføre og manifestere os, fra der hvor vi slap udviklingen i livet før dette.

Forskellen er at det kan vi i dag, hvad også er grunden til at alt går så hurtigt. Det der før tog 100 år at skabe og udvikle, tager i dag 10 år, fordi de fleste af os bliver mere end 30 år og kan bidrage med en 100 % dagsbevidst og nubevidst tanke og handlingmulighed, til vores egen og hele menneskehedens udvikling og velsignelse.

Skæringspunktet de ca. 30 år (+/-2) er også der, hvis vi ser tilbage i historien, hvor tidligere profeter har haft deres gennembrud. Det vil sige at det som de nåede og viste manifesteret, faktisk var noget de opnåede i livet før eller allerede havde udviklet sig hen til inden de dennegang inkarnerede.

At se på vores enkeltstående liv, vil aldrig give det hele svar og reelle billede af årsager og virkninger i vores liv. På samme måde som hvis vi eksempeltvis; se en mand/kvinde der står og drikker nogle øl, ikke kan vide om han er alkoholikker, da det vil kræve at vi ser hans liv, som helhed og følger ham 24 timer i døgnet, dag ud og dag ind på alle planer.

På sammen måde er det med at forstå vores eget og andres liv og dermed, alt hvad vi ser af levende væsnes livsytringer i den fysiske verden. Disse kan heller ikke forstås alene, ved at se på os selv eller dem kun i dag, i det der er en dybere baggrund for at vi og de er, der hvor vi er i dag.
Denne forståelse ligger i, hvad vi alle hver især har gennemlevet, oplevet og dermed erfaret tidligere og derved, har givet os en forståelse og erkendelse i os selv, i forhold til livet og dets mysterium.

Men når det er sagt, er det også vigtigt at fremhæve at forandringerne ligger i nuet og det er her i den dagsbevidste tanke og handling at livet skal udleves og manifesteres.
Tidligere liv er egentligt ikke så vigtige i denne sammenhæng og kan for nogen, blive en sovepude og en flugtvej fra at turde, leve og være sig selv med alle sine tanker, følelser og oplevelser og hvad dette måtte indebære.

Men i den større forståelse af vores udviklings- og dermed evolutionsproces, er det også vigtigt at kunne have denne forståelsesmulighed, især der hvor vores oplevelser ikke kan relateres, associeres eller give forståelselse til vores nulevende liv.
Der har det en relevans, da det vi oplever faktisk er noget der har fundet sted, noget vi har oplevet og har en erindring om som ligger i vores hukommelse, de vækkes og trigges når forholdene er gunstige, og rammerne og situationen minder om disse fra tidligere situationer og oplevelser.

Vores begrænsninger, kodninger og dermed vores forståelse og oplevelse af virkeligheden, og vores handlemønstre derudfra, bunder i noget dybere og kan ikke bare slås hen med tvangstanker, styringsoplevelse, stemmehøring, kemiske processer etc.

Det stammer ikke altid fra vores nuværende lige her og nu liv, faktisk har det rødder langt tilbage og er egentligt bare en gentagelse, en automatatfunktion af tidligere reaktionsmønstre, handlinger og oplevelser, selv om det er her i dette her liv vi oplever det. Det er noget som vækkes i os og som en film kører for vores indre skærm.

Til tider i en så virkelig udgave, at vi tror at det sker lige nu og her. Kroppen kan indtage de samme stillinger, positurer og positioner, ligeså opleves tankerne og følelserne som dengang.

Men de er fortidige tanker, følelser og oplevelser, som vi ser og oplever, de behøver ikke have magten over os, vi er dem ikke, men de fortæller en historie om hvorfor vi er der hvor vi er i dag. Hvorfor vi har de begrænsninger vi har i vores liv og hvorfor vi har den forståelse om os selv og andre som vi har. Da de ikke er os, kan vi også lad den være, da det de er, er tanker og følelser og tidligere oplevelser og intet andet.

Der hvor det kan være svært, er der hvor vi har mistet kontakten til os selv og vores indre kerne.
Der hvor stilheden er blevet overdøvet af larm og støj fra vores tanker, følelser og oplevelser, som fører os væk fra os selv og vores kerne, tager os ud på en rejse som skifter, fra det ene emne til det andet, til vi til sidst er så rundforvirrede at vi ikke ved, hvad vi skal eller hvem vi er. Men når vi bliver klar over at det er det der sker, kan vi med eksempeltvis fokus på vores åndedræt, vende tilbage til roen i os selv og dermed, hoppe af toget og den fjerne rejse væk fra os selv.

De indre oplevelser fra fortiden kan være så kraftige, at vi tro vi er dem, vi giver dem derved unødvendig meget opmærksomhed og dermed liv og energi, så de kommer til at overtage styring og kontrollen i vores liv og vi bliver slaver af dem, i yderste konsekvens kan opleve at andre giver os stemplet psykisk syg, psykotisk, skitzofren, depressiv etc.

Udefra kan ses en forandring og noget som de såkaldte eksperter ikke kan forstå. Og det vi siger og beskriver, gør ikke denne oplevelse mindre uforståelig for dem.

Da disse såkaldte eksperter, tit er skolet i bøger og på anden hånd andres lidelselser og ikke som en egen indre oplevet lidelseproces i dem selv og derudover er skolet i den ene dimension af livet, den fysiske. Og at alt der har relevans for dette skal kunne måles og vejes.
At de skoles i en forståelse af mennesket som en maskine, hvor alt handler om kemi og manglende stoffer i kroppen, gør ikke mødet mellem dem og den lidende mindre uforståeligt.
Først når deres forståelse får den anden side af livet medinkluderet, den åndelige, vil vi blive mødt som åndelige væsener, hvor krop sind og ånd går hånd i hånd og må ligeligt tilgodeses, af andre mennesker som ser, prøver at forstå og handler ud fra denne dimention også.

Da det ikke må blive en sovepude af en fastlåst skæbne, at beskæftige sig med tidligere liv og reinkarnation, for så er vi igen bundet af fortiden, må vi være tro mod os selv og lære at forstå vores tanker, følelser og indre oplevelser, velvidende af vi ikke er dem. At lære at handle og manifestere ud fra, hvad vi oplever vil være berigende for os.

Derved lever vi et fysisk og åndeligt liv og kan ikke gøre andet, end altid huske på, at vi gør det bedste vi kan, for ellers gjorde vi det anderledes. Og altid huske på, at være blid, kærlig, forstående, indlevende og tålmodig omkring vores proces og den tid den tager, da den til tider kan føles lang og ubehagelig.

Vi bevæger os hele tiden, vi og livet er dynamiske, nogle gange hurtigt, andre gange så stille at vi oplever, det som at vi står stille og ikke udvikler og forandrer os. Men sådan må det være for at skabe et fast og robust fundament, at vi med små skridt, skridt for skridt nærmer os et liv med mod og glæde. Og vores liv skal udvikle sig til en fastforankret livsform og væremåde i næstekærlighed. En livsform, som vi kan handle ud som en automatfunktion og som vi er genier i, som vi var og gjorde det med vores tidligere være- og handlemåder.


https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

Ingen kommentarer: