onsdag den 14. juli 2010

Det levende væsens seksualitet og polforvandling, deres berettigelse og nødvendighed i den fysiske verden.

Det levende væsenets seksualitet, er af en meget vigtig beskaffenhed, og er som alt andet i verdens altet, et nødvendigt gode.

Dette fordi, at det er den direkte kontakt til vores ophav, hvad vi end vælger at kalde det der opleves som større end os selv.


Der også kan beskrives som den højeste ild og kontakt.


Da den ligesom solen er en intensitet af energi, af LYS, fred, kærlighed og en himmelsk tilstand vi kommer i kontakt med, i dens yderste konsekvens og ved klimaks, når vi når orgasmens udløsning - fysisk så vel som inderligt oplevet.

For at opfatte og kunne erkende seksualitetens berettigelse, o
g at den er en klar nødvendighed.
Bliver vi nødt til at se tingene i et større perspektiv, og sætte dem ind i et evolutionært og kosmisk perspektiv.

Dette startende ved mineralriget, som også er beboet af levende væsener.

I dette rige, er det åndelige væsen på vej til, at manifestere sig i den fysiske verden.

Dog som med et mineral, er den eneste sansningform, den indre også kaldet natbevidstheden.

Denne sansning, består af det inkarnerede væsens oplevelser og eksaltering i sine tidligere livsoplevelser/erindringer, også kaldet guldkopierne.

Dette er grunden til, at mineraler er så særprægede, og kan tage sig ud i de mest fantastiske farver og former, ligesom med blomster. 


Da det også er starten på indviklingen i den fysiske materie, og kontakten til den guddommelige verden, eller hvad du end vælger at kalde den, der næsten lige er sluppet efter mange inkarnationer som beboer i mineralriget.

Opsamler det levende væsen nu en masse oplevelser, og dermed erfaringer i at være i den fysiske verden.
Og giver dermed også mere og mere slip på den åndelige verden, til fordel for den fysiske. 


Gennem disse erfaringer, udvikler det levende væsen sin sansning og optagelse af føde og måden, at fordøje den på.
Såvel som oplevelsen og sansningen af sin seksualitet og orgasmen, der vedligeholdelser til kontakten til den åndelige eller med din betegnelse, anden verden.

Det levende væsens ene pol, som er et topolet væsen i den åndelige verden, stagnerer i dyreriget, som er det rige det levende væsen tager beboelse i efter mineralriget og planteriget. 

Denne pol bliver først vækket til live igen, når det levende væsen er nået ind i dyreriget, til den største form for udviklede abevæsen. 

Det vender jeg tilbage til og beskriver.

I planteriget udvikler det levende væsen sig, videre til at sanse sin omverden og omgivelser, og er nu ved at åbne sig for sin dagsbevidste sansning, og den udadrettede opmærksomhed til den ydre verden.

Igen fra inkarnation til inkarnation udvikler væsenet sin sansning, og dermed sin evne for oplevelsen af livet.
Som forfines, hvilket ligeså sker i forhold til fordøjelsen, og sansning og oplevelsen af en større og større forbundenhed med den fysiske verden og materie. 


Indviklingen forsætter ind i dyreriget, hvor den er på sit højeste ved før omtalte abemennesketilstand. 

Her begynder og vende indviklingen sig til en udvikling, hvilket også er det der sker for det levende væsen.
Da det nu er ved at udvikle sig ud af den fysiske materie, og frem mod det åndelige plan og denne verden igen.


Bare nu med et endnu større potentiale for sin oplevelse og sansning af sit LYS, og dets sande og dybe potentiale.
Og for den sags vedkommende, også af andres og sit ophav, GUD`s eller hvad du end vælger at kalde det du oplever, som større end dig selv.


Den pol der stagnerede i dyrestadiet, begynder nu igen at røre på sig, og udvikler sig til den er på samme niveau, som den anden pol.

Når dette sker, får det levende væsen, det Martinus betegner som kosmiskbevisthed.
Som kort beskrevet giver væsenet en 100 % dagsbevidst oplevelse, af sit opgav og den åndelige verden.

Og giver dermed væsenet mulighed for, at kunne det samme som væsnet kan opnå i den åndelige verden, nu bare også i den fysiske verden. 


Dette kan også beskrives, som at mennesket, har opnået den totale frie vilje og fuldkommelighed, og nu er blevet menneske i Guds billede efter hans lignelse.

Polerne har nogle kvaliteter, 

den ene er, 
maskulin 

den anden er, 
feminin.

Den ene har med tanker og logik at gøre, den anden med følelser og kærlighed.


Og er det der gør, at vi fysisk udtrykker det køn vi gør.
Hænger sammen med hvilken pol, der er stagneret. 

Vi bliver hankønsvæsener, hvis den feminine pol stagnerer.

Og hunkønsvæsener, hvis det den maskuline pol stagnerer.


Denne videre udvikling af den før stagnerede pol, er også grunden til, at vi nu ser, at mænd bliver mere feminine, og kvinder mere maskuline.

Og det kan kun være sådan, da vi som slutpunkt for at kunne opnå kosmisbevidsthed, skal have 100 % balance mellem begge poler. 


Når vi har det, har vi åbnet for den højeste sansningform, intuitionen.

Som omtalt før giver os evnen til, at se meningerne bag alle livets skabelser og foreteelser, og vi får dermed gudsbevidsthed. 


Da kan vi kun være et gudevæsen, som vi dybest set altid og for evigt er.

Og dermed også nu kun tjene næsten, og være 100 % i samklang med livets love og grundfacit

"Alt er såre godt og dermed Kærlighed"

Vi er nu nået til en væremåde, hvor vi kun kan elske vores næste som os selv, og Gud over alt andet.


Og det er igennem vores lidelseserfaringer og ubehaget, at vi har opbygget denne opfattelse, erkendelse og væremåde.

Det har også gjort, at det nu er blevet vores eneste og sande måde, at være og handle på. 


Noget vi ikke skal tænke over, for at gøre det.

Og som vi har en 100 % logisk opfattelse af, hvorfor det kun kan være og gøres på denne måde, og vi derfor pt. ikke kan handle anderledes end vi gør.


Tilbage til dyreriget; 

dyreriget, er en repræsentation af en overgang mellem to riger.

Dyreriget, som langt størstedelen af menneskeheden befinder sig i.

Og det rigtige menneskerige, som er det rige Martinus og Jesus befinder sig i, og vi kommer til at tage beboelse i, når vi også er blevet topolede væsener og har opnået kosmisk bevidsthed.

Det er dette rige, som beboes af alle de væsner, som nu er direkte talerør for guddommen, til os og mellem os.

Det er her, at vores bønner og dyrenes i form af dødsskriget, for mennesket deres bevidste bøn grundet deres udvikling, bliver mødt af skytsengle, engle, guider etc.

Og det er her, at de har hjemme, alle dem vi har kontakt til, når vi får kontakt fra og med den åndelige verden i form af budskaber, støtte og vejledning.


Dyreriget betegnes også, som en mørkezone og skueplads for kamp og drabsprincippet.

Da denne zone, handler om alles kamp mod alle og den stærkest overlevelse.

Hvor alle fortærer eller bliver fortæret af hinanden, da det er selvopholdelsesdriften der her er den primære, og overlevelsen der er i fokus.

Det kan dog ikke være anderledes i dyreriget, da det levende væsen nu i dyreskikkelse, ikke kan handle logisk eller næstekærligt.

Da det er evner, der er langt fra og overstiger deres bevidsthed, potentiale og pt. udvikling.

Dyrene er mest af alt, nemlig bundet af at handle per instinkt, og det er dette der er deres lod. 


Dyret har derfor også mindst fri vilje, og er mest bundet til sin skæbne, da den frie vilje er noget der hører overgangen til, det før omtalte menneskerige.

Det er her, at det levende væsen kan jonglere og kontrollere, og bruge den fysiske og åndelige materie.

Som henholdvis repræsenterer dyreriget og det rigtige menneskerige, den fysiske og den åndeligeverden. 


Hvilket vi også kan se og betragte inden for al udvikling, der finder sted.

Dog lige såvel som disse maskiner i omskabelse af den fysiske materie, kan bruges som befordrende og til glæde, gavn og velsignelse for næsten.

Kan de også bruges som helvedes- og drabsmaskiner, se blot atombomben. 

Dette skyldes, at det fysiske væsens niveau for  jonglering, opfattelse og ibrugtagelse af den åndelige materie, som etikken, moralen og nænnevnen høre ind under, stadig er på et spædbarnsstadie og dermed også væremåden med, at være til gavn, glæde og velsignelse for næsten.

Tilbage til seksualitet, denne bruges, i inkarnation efter inkarnation, som en slags ventil og et vidensbyrd om, at der er noget behageligt, at opleve og nå, og gør, at det fysiske liv, er til at holde ud, for det levende væsen.

Og da dyrevæsenet, i dyreriget, begynder at kunne rette sin kærlighed, en vel at mærke, partisk kærlighed, som den også ses, blandt alle os dyremennesker.
Dermed kan skabe en evne til at være sammen, danne par og parre sig, og få et afkom, ud af denne akt.

Endvidere, kunne dele og søge trøst hos en partner, ligesom vi også ser det, med os og der hvor vi er, i vores udvikling i dag som dyremennsker, også symboliserede ved Sfinken i ægypten.

Halvt dyr, halv menneske.

Den ene fod, i dyreriget, den anden, i det rigtige mennskerige.

Hvor det for det dyret, foregår på et meget mindre og ligeså bevidst niveau.


Dette er også her, at dannelsen af moderprincippet og det at drage omsorg for sit afkom, opnås og sker.

Og som udvikler sig til, vores evne til, at kunne drage omsorg og give kærlighed til vores egne børn og partner, som dog også stadig er af en partisk karakterer. 


Dog jo mere, at vi øver os, og dermed udvikler vores evner og væremåde i det.
Vil denne og disse, til sidst kulminere i kærligheden, til vores næste, og også på lige fod, til vores eget køn, og alle andre levende væsener.


For os dyremennesker, er det også en ventil og en åbning, mod den guddommelige verden, altså den seksuelle akt og sansningen, ektasen og orgasmen som kulminationen, på denne. 

Vi bruger også ord som, at komme i den syvende himmel, det var himmelsk sex, og det var som at være i himmerrige. 

Det kunne nu heller ikke være mere rigtigt, da det er den direkte kontakt, til Gud og himmeriget.
Dog i en begrænset mængde, og ligeså afstemt, med vores sanse- og nervesystem i forhold til selve oplevelsen.


Jo tættere, i vores udvikling, at vi kommer på, at blive topolede væsener, jo mere degeneret bliver, den fysiske seksualitet, og den partiske kærlighed også.
Og omdannes nu istedet til, en udadrettet næstekærligehed, til alle levende væsener, i såvel mikro, som i makrokosmos, og dermed til guddommen.https://www.facebook.com/pages/%C3%85ndsvidenskabAandsvidenskab/286281888079008

http://aandsvidenskab.blogspot.com/

2 kommentarer:

Martinusforum sagde ...

Vi har skrevet en oversigt over hvad der står om polforvandling. Tænkte at det kunne være relevant. Se http://www.martinusforum.dk/generelt/ressourcesamling-polforvandlingen

Robert Södergren sagde ...

Kæreste Martinusforum, takker for jeg opmærksomhed, og glædes over at I har delt det med os andre, for det lyder det helt klart som til at være. :-)

Kærligst, knus og tanker
I LYS Robert ♥♥♥(((♥)))♥♥♥